Ochrana a impregnace fasád

Impregnace fasád, ochrana fasád, biocidní ochrana fasád, samočistící ochrana fasád, fotokatalytická ochrana fasád je pro Vás firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Impregnace fasád

Impregnace fasád může dočasně zmírnit či trvale zastavit biotické napadení fasády vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS), které může mít celou řadu různých příčin. Nejčastěji jsou skloňovány příčiny související s výskytem vlhkosti v konstrukci, která má pro růst plísní a řas určující roli. Často se však zapomíná na fakt, že se spory plísní a zárodky řas nacházejí v nejbližším okolí posuzovaného zatepleného systému a spolu s dotací vlhkosti napadají v různé míře svrchní vrstvu ETICS v rizikových místech budovy.

Podmínkou pro usazení řas nebo plísní na fasádách zateplených staveb je v podstatě vždy výskyt vlhkosti, ať již zkondenzované z fyzikálních příčin ve svrchní vrstvě zateplení nebo vnesené klimatickými okolnostmi. K biotickému napadení dochází v určitých případech už po několika letech po provedení zateplení, což může mít kromě zhoršení estetických vlastností nové fasády také negativní vliv na její ochrannou funkci.

ochrana fasád

PLÍSNĚ, ŘASY A ZNEČIŠTĚNÍ NA FASÁDÁCH

Při biotickém napadení fasády ETICS se můžeme v zásadě setkat s dvěma druhy organismů:

Plísně – mikroskopické houby převážně vláknitého charakteru, které se rozmnožují pomocí spor o velmi malých rozměrech v řádech tisícin milimetru a mohou být přenášeny i na poměrně velké vzdálenosti. Zásadním předpokladem pro vyklíčení spory v plíseň je vlhkost.

Řasy – jednoduché organismy, které nejsou schopné přežít v suchém prostředí, jedná se o celou řadu jednobuněčných či mnohobuněčných organismů, jejichž tělo je u mnohobuněčných tvořené tzv. stélkou, někdy jsou mezi řasy řazeny i sinice.

Z výše uvedeného vyplývá základní skutečnost, že existence plísní a řas je vždy vázána na vlhkost. Na fasádách ETICS se nejčastěji setkáme s plísněmi rodu Alternaria a Cladosporium. Tyto plísně se mohou přenášet i do interiéru staveb, jsou to alergeny, které mohou být pro citlivější jedince nebezpečné. Plísně uvolňují při rozmnožování poměrně velké množství spor, které mohou dále poškozovat zdraví, nejčastěji vedou k výskytu alergií včetně astma-bronchiale, onemocnění plic, poškození rohovky oka nebo kožním onemocněním.

Biocidní ochrana fasád

Plísně ve stavebních konstrukcích se trochu liší. Stavební konstrukce poměrně vysoké pH, což není pro plísně a řasy ideální prostředí. Například minerální omítky mají pH až 14 díky vápencovým pojivům, a tak je zde riziko výskytu plísní nebo řas minimální. Nicméně při relativní vlhkosti nad 75 % a pH pod 10 se stavební konstrukce mohou stát ideálním prostředím pro růst řas a vyklíčení spor plísní. Děje se tak zejména při teplotách mezi 5 a 10 °C. Je nutné si uvědomit, že problém ETICS spočívá zejména v tom, že vrchní vrstva není díky masivnímu zateplení v zimních měsících zahřívána, a tak nejsou předpoklady k úspěšnému odvedení kondenzované vlhkosti ze svrchní vrstvy. To se týká zejména severně orientovaných fasád, popř. fasád, které jsou zastíněny stromy.

Vliv plísní a řas na zateplených fasádách se první řadě projevuje vážným estetický problémem, který není pro majitele či SVJ vlastníky akceptovatelný zejména díky tomu, že k biotickému napadení dochází už i několik let po dokončení zateplení a realizaci nových omítek. Pokud se problém neřeší, dochází k působení na povrch ETICS odpadními látkami metabolických přeměn, zejména slabých organických kyselin a cukrů. Řasy i plísně také vrůstají do štěrbin mezi materiály, zejména do spár desek tepelného izolantu, kde způsobují objemové změny a tím pádem i degradaci svrchní ochranné vrstvy ETICS, čímž se zateplovací systém dále otvírá pro přístup dalších mikroorganismů a ještě větší degradaci.

samočistící ochrana fasád

IMPREGNACE FASÁD A VOLBA OCHRANNÉHO SYSTÉMU

Vyhodnocení a posouzení primárních příčin biotického napadení ETICS jsou otázkou skloubení celé řady postupů a mají výrazný interdisciplinární charakter. V tomto případě je nevhodné formulovat pouze jednu hypotézu vzniku příčiny, vždy je příčin několik. Pokud mluvíme o příčině biotického napadení, nemáme na mysli vlhkost, ale její příčinu. Zkoumáme tedy, co zapříčinilo vlhkost v té míře, že došlo k uchycení plísní a řas na fasádě.

Postupně posuzujeme a hodnotíme příčiny vlhkosti spočívající:

 1. V chybném návrhu již v projektové přípravě, kdy je navržen nevhodný typ omítkové vrstvy, tloušťka tepelné izolace a materiály vedoucí ke kondenzaci vodních par ve svrchní vrstvě ETICS v množství větším, než připouští norma ČSN 73 0540.
 2. V chybném provedení ETICS, zejména použitím menší tloušťky izolantu, jiných materiálů, než navrhuje projektant, nedodržením technologických postupů výrobce ETICS nebo provedením změn, které nebyly schváleny.
 3. V nevhodných klimatických podmínkách a okolí stavby, ve kterém se nacházejí zdroje spor plísní a zárodků řas, například les, stromořadí apod. 

fotokatalytická ochrana fasád

FOTOKATALYTICKÉ TRVALE OCHRANNÉ SYSTÉMY

Prodlouží životnost fasády a udrží trvale krásný vzhled zateplené fasády. Životnost zateplených fasád – systém ETICS je odhadována na minimálně 25 let.  Prodloužení jejich životnosti a zachování krásného vzhledu za tuto hranici vyžaduje efektivní řešení hlavních problémů jejich údržby.

Pokud na povrch zateplené fasády svítí slunce, velmi rychle se zahřeje. Pokud se dostane do stínu, velmi rychle zchladne.  Zateplené plochy mají pak nižší povrchovou teplotu než okolí. V důsledku toho se na nich rychleji usazují prachové částice a kondenzuje vzdušná vlhkost. Proto se rychleji špiní atmosférickými nečistotami a vytvářejí příznivé prostředí pro napadení mikroorganismy. Náchylnost zateplených fasád k zašpinění a k porůstání plísněmi a řasami na jejich je proto jejich přirozenou vlastností!

Rychlé střídání teplot svrchní vrstvy zateplené fasády působí její velké mechanické namáhání. Toto namáhání urychluje, společně s agresivními účinky ultrafialového záření (UV), rozpad svrchní vrstvy fasády. UV záření navíc působí vyblednutí barev.  Fasády domů ve velkých městech a v průmyslových oblastech se rychle zanášejí špínou rozptýlenou v ovzduší. Velkým problémem je porůstání plísněmi a řasami. Zachování čistého vzhledu vyžaduje proto pravidelné čištění fasády. Každé čistění však také významně přispívá k erozi její povrchové vrstvu.

Nanotechnologická ochrana FN® řeší najednou několik hlavních problémů zateplených fasád:  

 • Mimořádně účinně a dlouhodobě brání rozpadu pojiva omítek a fasádních barev i jejich vyblednutí v důsledku působení UV záření.
 • Fyzikální efekt zajišťuje dlouhodobou 10-ti letou ochranu proti napadení mikroorganismy.
 • Stejný efekt dlouhodobě a velmi účinně zamezuje usazování sazí a špíny rozptýlené v ovzduší.
 • Odpadá nutnost pravidelného čištění – čistý vzhled je zachován dlouhodobě.
 • 100% trvalou funkčnost ochranných funkcí nátěrů FN® garantuje výrobce a zhotovitel na svislé plochy po dobu 10 let.

To umožňuje maximalizovat ŽIVOTNOST zateplených fasád a minimalizovat náklady na jejich dlouhodobou údržbu.

Fasádní Servis® používá nanotechnologii především v oblasti ochrany a čištění povrchů, která díky fotokatalytickému systému se samočistícím efektem , který naše firma provádí a aplikuje na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO®  s fotokatalytickým efektem. Fasádní povrchy mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností od 10-ti let.

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či  tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy a takto ošetřené povrchy především nepodléhají UV degradaci a rozpadu fasádních materiálů. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO®   s fotokatalytickým efektem.

Samočistící suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo

dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, čištění vzduchu a vody a další).

VIZUALIZACE SCHÉMA FOTOKATALÝZY | FN NANO®

Impregnace fasád v ČR 

FN NANO®  jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 – 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO®  vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO®  tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

ochrana fasád v ČR

 Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické ochranné povrchové suspenze FN NANO® je zateplený systém ETICS, beton, hrubší dlažba, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Samočistící ochranné povrchy kamene, fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • Dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí.
 • Pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO® .
 • Ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • Omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů.
 • Anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt. 

Impregnace fasád Brno

Jak již bylo uvedeno, růst řas na vnějších površích zateplených fasád bývá ovlivněn mnoha faktory a fakticky se nedá předem odhadnout, jestli k intenzivnímu růstu mikroorganismů dojde. Proto je velmi důležitým prvkem preventivní ochrana, která dokáže nástup růstu řas výrazně oddálit. Bohužel vzhledem k současné úrovni poznání v této oblasti je však nutné konstatovat, že ani po provedení preventivních opatření není možné s jistotou tvrdit, že k růstu mikroorganismů nedojde, nicméně dokáží růst mikroorganismů výrazně oddálit.

V rizikových částech fasád (na neosluněných fasádách, v těsném sousedství zeleně, v místech kde již bylo biotické napadení zpozorováno na jiných objektech atd.) je vhodné použití dodatečné ochrany speciálním fungicidním nátěrem, a to i přesto, že tyto nátěry během času ztrácí své ochranné schopnosti, protože jsou rozpustné ve vodě a časem dochází k jejich vyplavování. Jediným zcela 100% funkční trvale ochranným systémem jsou již dlouhodobě otestované a prověřené fotokatalytické systémy s minimálně 10ti letou garancí na trvale samočistící efekt ze strany výrobce a zhotovitele.

Fotokatalytický trvale dlouhodobý ochranný fasádní systém v tomto případě disponuje také třetí zásadní výhodou a tím je fakt, že si mikroorganismy proti fotokatalytickému efektu nejsou schopny, na rozdíl od chemických látek, vytvořit odolnost. Nátěrové a impregnační či čistící hmoty s fotokatalytickým efektem vytvářejí povlaky, které nezajišťují pouze funkci ochrany povrchu předmětů před povětrnostními vlivy nebo jejich nabarvení, ale zajišťují také další škálu funkcí jako je čištění vzduchu, biocidní účinek, samočištění povrchu a ochranu povrchu před ultrafialovým zářením.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Vedení firmy Fasádní Servis®